menu

Program

BREAKOUT - Kan fødevareerhvervet gøres klimaneutralt? 

Varighed: 40 minutter.

Landbruget i Danmark står i dag for 20% af landets samlede drivhusgasudledning. Der er mange forskellige kilder og det er en stor udfordring af opnå markante reduktioner netop i den sektor.

Landbrug & Fødevarer arbejder ud fra en vision om at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det vil sige, at der ikke må udledes flere drivhusgasser end der optages. Men hvordan skal denne vision realiseres? Hvor tæt på målet kommer vi med kendte teknologier? Hvordan skal den resterende reduktion opnås?

Formatet af aktiviteten er 2-3 inspirationsindlæg efterfulgt af en paneldebat.

INDLÆGSHOLDERE

Arla v/ Kristian Eriknauer, vicepresident for afdeling for bæredygtighed. Arla har vedtaget en meget ambitiøs klimastrategi og arbejder hen imod at kunne levere klimaneutral mælk. Hvordan ser køreplanen ud for at reducere drivhusgasserne fra mejeriproduktionen? Hvordan håndteres udledningen af metan fra køernes fordøjelse og fra håndteringen af gødning? Hvilke udledninger mangler Arla at finde løsninger til?

Vestjyllands Andel (VJA) v/ CEO Sten Bitsch. VJA er en af de store aktører indenfor foder og grovvarer og selskabet har markeret sig stærkt indenfor bæredygtigt landbrug. Sten Bitsch vil fortælle om VJAs investering i lokal produktion af bæredygtigt protein som erstatning for soja importeret fra Sydamerika. Hvilke klimafordele er der ved græsprotein og hvilke synergieffekter er der.

Stiesdal v/ direktør Henrik Stiesdal. Når restbiomasser fra landbrug og skovbrug anvendes i pyrolyseanlæg produceres dels grønt brændstof og biochar, som kan bruges til lagring af kulstof i landbrugsjorden. I indlægget vil Stiesdal fortælle om ambitionerne med Skyclean-projektet og potentialerne for markant at reducere drivhusgasudledningen fra landbruget. Hvor langt fra eller hvor tæt på er Stiesdal med en flyvefærdig teknologi og en bæredygtig forretningsmodel for pyrolyse af restbiomasser? 

BREAKOUT - Er biogas fremtidens brændstof i den tunge transport?

Varighed: 40 minutter

Mens elbilerne vinder frem som erstatning for benzinbilerne er det fortsat en udfordring at finde grønne brændstoffer til den tunge transport. Samtidig er biogasproduktionen i Danmark vokset kraftigt de senere år og der er potentiale for en yderligere udbygning.

I denne session drøftes om biogas kan være den grønne løsning til godstransporten på land og måske på vand. Hvilke barrierer er der for øget brug af biogas i den tunge transport og hvor stor en del af dieselforbruget kan dækkes af biogas på længere sigt?

Formatet af aktiviteten er 2-3 inspirationsindlæg efterfulgt af en paneldebat.  

INDLÆGSHOLDERE

BiogasDanmark v/ faglig direktør Bruno Sander Nielsen. Hvad meget biogas produceres i Danmark i dag og hvad er perspektiverne for at øge produktionen i de kommende år? Hvorfor er biogas en vigtig brik i den grønne omstilling og hvad er fordelene ved at bruge biogassen til tung transport? Hvilke barrierer er der for at komme i gang med biogas til lastbiler, busser og fragtskibe?

NatureEnergy v/ CEO Ole Hvelplund. NatureEnergy er Danmarks største producent af biogas og ejer en række anlæg fordelt over hele landet. Til hvilke formål udnyttes den producerede biogas i dag? Hvordan ser NatureEnergy perspektiverne for at biogassen fremover anvendes i transportsektoren?

Scania v/ Salgsdirektør Anton Freiesleben. Er lastbilproducenterne klar til biogas som grønt brændstof? Fordele og ulemper ved at bruge biogas som grønt brændstof i lastbiler og busser? Hvad skal der til for at biogas for alvor finder vej til transportsektoren?