menu

Partnerne bag NET ZERO pathways

Med ønsket om at skabe noget sammen er Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) og Green Hub Denmark gået sammen med flere af Danmarks grønne erhvervsklynger for at vise vejen mod et grønnere samfund og hvor reduktion af CO2 og forretningsmuligheder ikke er hinandens modsætninger. 

DigitalLead er den landsdækkende danske klynge for digitale teknologier og et samlingspunkt for digital innovation – både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger. DigitalLead udgør en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.

Energy Cluster Denmark arbejder med innovative løsninger til energisektoren med alt fra energiproduktion til energilagring. De indtænker desuden sektorkobling, systemintegration og digitalisering som vigtige faktorer i deres arbejde. Desuden fokuserer de på teknologiudvikling indenfor energisektoren i håb om at skabe et samlet, fælles energisystem samt for at bidrage til at opnå klimamålene for 2030.

Food and Bio Cluster er den landsdækkende klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer. Klyngen er skabt for at styrke den videnbaserede innovation og vidensamarbejdet på tværs af hele værdikæden. De arbejder med bæredygtig produktion af bioressourcer og forarbejdning af disse til fødevarer, foder, bioenergi, biomaterialer og en lang række andre biobaserede produkter. Food & Bio Cluster Denmark er den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation, iværksætteri og finansiering.

CLEAN er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for jer, som udvikler miljøløsninger og jer, som har behov for at løse miljøudfordringer.

WE BUILD DENMARK er et nyt samlingspunkt for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med et ønske om viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Det er et samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen om bæredygtige tiltag, forretningsudvikling, produktivitet og meget mere til fremtidens forretninger.

Initiativtagere bag NET ZERO pathways
Nærværende konference er skabt i samarbejde mellem Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) og Green Hub Denmark samt de fem førnævnte klynger med intentionen om at skabe en samarbejdsplatform for aktører, der arbejder med den grønne omstilling og som årligt følger op på udviklingen og effekten af indsatser, samt igangsætter nye partnerskaber og handlinger.

NET ZERO pathways - Mødestedet for grønne forretningsmuligheder er en del af Aalborg Kongres & Kultur Centers bæredygtige brand. Ambitionen er at skabe en platform med en bred formidling af de utallige bæredygtige indsatser, der igangsættes i landet for at imødekomme regeringsmål om 70 % CO2-reduktion i 2030, samt målet om nettonul-udledning i 2050. Navnet NET ZERO kommer heraf, hvor "pathways" er tilføjet som en anerkendelse af at vejen dertil kan være ad forskellige retninger.